Svanesøen
Haveforeningen Finmarken

SVANESØEN/FISKERI


Bestemmelser vedr. bynære søer.

SVANESØEN, MARIELUNDSSØEN, PARKSØEN, RØNNINGSMOSE OG FERUP SØ

Hvis der er et udråbstegn ved DIN have bør du tjekke op på hvad der skal laves inden næste havevandring.


Det er gratis at fiske i ovennævnte søer.
Gyldigt fiskekort kan hentes og udfyldes ved Kolding Jagt & Fiskeri og kan
desuden bestilles på Kolding Sportsfiskerforenings webside under køb af
dagkort.


 * Færdsel og udøvelse af fiskeri ved søerne skal ske under størst mulig hensyntagen til beboere og
    andre der færdes eller opholder sig ved søerne.


 * Det er ikke tilladt at opslå telte eller tænde bål ved fiskevandet. Ved telte forstås enhver form for
    overdækning af opholdssted ved fiskevandet.


 * Kroge, fiskeliner eller andet affald må ikke henkastes ved fiskevandet.


 * Gyldigt fiskekort og fisketegn skal medbringes under fiskeri og forevises på forlangende. Ethvert
    medlem af Kolding Sportsfiskerforening har mod forevisning af gyldigt medlemskort ret til at
    kontrollere andre fiskende.


 * Der må højst fiskes med 3 stænger pr. fisker, dog højst 2 stænger med død eller levende agnfisk.
    Al anvendelse af andre fiskeredskaber – eksempelvis ruser, garn, krogliner og lignende – er ikke
    tilladt.


 * Ved fiskeri med mere end 1 stang skal fiskeriet foregå på samme standplads. En fiskeplads må
    ikke beslaglægges ved hjælp af efterladt fiskegrej.
 

 * Alle fangster skal genudsættes.
 

 * Ål er total fredet.
 

 * Af hensyn til fredningstiden for gedde og fuglenes ynglingsperiode er Svanesøen, Parksøen og
    Rønningsmose totalfredet for fiskeri fra 1. april til 31. maj, begge dage incl. Marielundsøen er åben
    for fiskeri hele året.


 * Udover disse særlige bestemmelser, skal de til enhver tid gældende bestemmelser i
    fiskerilovgivningen respekteres, herunder bestemmelser om mindstemål og fredningstider.


 * Overtrædelse af ovennævnte regler vil medføre bortvisning samt i grove tilfælde, inddragelse af
    fiskekort og indgivelse af politianmeldelse.Copyright © Alle rettigheder forbeholdes